Babil Toplum Kültür Sanat ve Belgesel Sinema Çalışmaları Derneği
 
Babil, bilimin ve sanatın bütün disiplinleriyle toplumsal, kültürel ve sanatsal alanlarda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapar.
Sinema, tiyatro ve diğer sahne sanatları, müzik, edebiyat, plastik sanatlar, spor ve bilim çalışma konularının ana başlıklarını oluşturur. 
Sanat ve bilim insanlarının birbirleriyle ve toplumlarla buluşmasını, iletişimini ve biraradalığını sağlamak; bunun imkânlarını ve ortamlarını yaratmak, paylaşmak ve desteklemek dernek çalışmalarının ana eksenini belirler.

Özel olarak, 'tarihsel ve kültürel süreklilik' kavramı içinde evrensel kültürün bir parçası olan Anadolu'nun bütün değerlerinin ve öykülerinin ortaya çıkarılması ve uygun formlarla dünya kamuoyuna taşınması için çalışmalar yapar.

Babil, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere, insan ve bütün diğer canlıları tehdit eden her türlü şiddet, yoksulluk, tüketim, şovenizm, korku yönetimleri karşısında durmayı ve etik bakış alanları oluşturmayı hedefler.
 
Babil, sivil kültürün bütün unsurları ile oluşmasını ve en geniş anlamıyla demokrasiyi temel amaç olarak benimseyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Bilginin ve yaratıcılığın yaygınlaştırılması; merakın kalitesinin yükseltilmesi;
adalet, zarafet, eşitlik, hoşgörü, barış, demokrasi gibi kavramların güçlendirilmesi ve gerçek içeriklerine kavuşturulması;
eleştirel ve analitik düşüncenin kanallarının açılması ve geliştirilmesi;
tarih bilincinin, bugünü kavramanın ve gelecek tasarımının zihinsel alanlarının kurulması bu amaçların çerçevesini oluşturur.

Kültürel sürekliliğin sağlanması, doğaya sahip çıkılması, insanlık değerlerinin/ mirasının korunması, her türlü tahripkârlığa- aşağılamaya- yok saymaya karşı mücadele, yaşamaya değer bir dünya için toplumu ilgilendiren ve etkileyen her konu, her katman ve kesimden insan, Babil’in çalışma ve ilgi alanı içindedir.

Araştırmalar yapmak, yapıtlar ortaya çıkarmak, toplumsal-sanatsal ve bilimsel projeler gerçekleştirmek, duyarlılığının gereği olarak Babil’in çalışmalarını kapsar. Belgelik, arşiv, kitaplık, gösteri mekânları, kültür evleri kurar ve/veya ortak ve destek olur.

Babil, çalışma alanlarına giren konularda geçmiş deney- birikim ve ilgili metinlerle bakış açısını geliştirir; geleneklere sahip çıkar. Amaç, ilke ve çalışma konularını belirlerken evrensel değerleri, uluslararası sözleşmeleri, temayülleri ve kararları önemser ve referans olarak kabul eder.

Irk, dil, din, cinsiyet ve hiçbir ayrımcılık yapmaksızın, bakış açısına uygun bulduğu, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu-özel kurum, kuruluşlar, üniversiteler ile toplumsal, kültürel ve sanatsal platformlarla işbirliği, üretim ve dayanışma içinde olur.

Çalışma ve hedeflerini bu anlayışa göre belirler.